Velets tanker og grunnsetninger

 

En velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver i nærmiljøet. Det offentlige har begrensede ressurser, og i mange tilfeller må vi selv ta initiativ og stå sammen for å få til forbedringer i Larkollen. En aktiv velforening kan skape og utvikle et mer levende nærmiljø.

Vi i Larkollen har ansvar og interesser knyttet til vårt geografiske område. Vellet kan ta opp, samordne og gjennomføre tiltak til beste for vårt lokalområde. Sakene skal være allmenne, fremfor å hevde rene særinteresser. Velforeningen er partipolitisk nøytral og verdi- og interessenøytral i sitt arbeid.

Larkollen vel ønsker å bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstsvilkår og bomiljøer, og at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

Velforeningen representerer befolkningen og andre interesserte i vårt område overfor kommunen og andre offentlige instanser, blant annet ved å være et hørings- og samarbeidsorgan, og ved å holde oss orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.

Vellet skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av felles interesse. 


Larkollen vels styre består av seks styremedlemmer, hvorav en leder. Styreleder for tiden er Jarl Sommerset. Styret møtes ca. seks ganger i året. Nye styremedlemmer velges hvert andre år. Årsmøtet holdes i første kvartal, og alle medlemmer inviteres til å bli med på dette. Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Mer om foreningens vedtekter og tidligere saker finner du på nettsiden http://www.larkollenvel.no/Larkollen_Vel/Hjem.html


Alle innbyggere, både fastboende og hyttebeboere, samt andre interesserte innen velområdet kan være medlemmer. Medlemskapet omfatter husstanden. På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. 

Har du en idé eller noe godt å bidra med for Larkollen, men trenger økonomisk eller annen støtte, så har vi i Larkollen vel mulighet til å bidra. Ta gjerne kontakt med oss på e-post (post@larkollenvel.no)